PHILADELPHIA BIBLE BAPTIST CHURCH


Blk. 17 Lot 4 Soldiers Hills Village, Muntinlupa City

KASUNDUAN NG IGLESYA

Yamang tayo ay pinatnubayan ng Banal na Espiritu na tanggapin ang Panginoong Jesu-Cristo na ating Tagapagligtas, at ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya, at yamang nabautismuhan tayo  sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu, tayo  ngayon sa harap ng Diyos, ng mga anghel, at ng kalipunang ito ay buong kataimtiman at kagalakan na sumasang-ayon sa kasunduang ito na bilang isang katawan  kay Cristo.

 

Kaya nangangako ako sa tulong ng Banal na Espiritu…

 

¨    Na mamumuhay na may pag-ibig ni Cristo para sa bawa’t isa;

¨    Na maglilingkod sa ikauunlad ng ating Iglesia sa kaalaman, sa kabanalan, at sa kaaliwan;

¨    Na itataguyod ang buong kagalingan ng ating iglesia, ito man ay sa bagay materyal o espiritual;

¨    Na gaganapin ang pananambahan dito, ang mga ordinansa, ang disiplina at mga doktrina nito;

¨    Na bibigyang halaga ang ating Iglesia nang higit kaysa alinmang kapisanan o samahan;

¨    Na magkakaloob ako nang may kagalakan at nang palagian upang maitaguyod ang lahat ng gawain ng ating Iglesia at masapatan ang mga gugulin nito at matulungan ang mga nangangailangan at maipalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng bansa;

¨    Na aking igagalang, kikilalanin, at mamahalin ang ating Pastor,

¨    Na isasama ng palagian sa aking mga pananalangin, siya at ang buo niyang sambahayan;

¨    Na pasasakop sa kanyang pamumuno;

¨    Na laging tatalima sa kanyang pangangasiwa,

      at ipagkakaloob sa kanya ang ibayong karangalang marapat

      sa isang ministro ng Dios.

 

Nangangako rin ako…

¨    Na mag-uukol ng panahon sa pansarili at pansambahayang debosyon;

¨    Na tuturuan ko ang aking mga anak ng mga bagay na ukol sa Diyos;

¨    Na aakayin sa kaligtasan ang mga nasa paligid ko;

¨    Na magiging maingat sa paraan ng aking pamumuhay;

¨    Na magiging tapat sa mga pakikitungo;

¨    Na laging tutupad sa aking mga pangako,

¨    Na magiging mabuting halimbawa ni Cristo sa iba;

¨    Na iiwasan ang lahat ng walang kabuluhang usapan, kapanaghilian, paninirang-puri at labis na pagkagalit;

¨    Na iiwasan ang pagtitinda, pagbili at ang pag-inom o paggamit ng lahat ng uri ng inumin o bagay na nakalalasing, at nakasisira ng katawan at pagkatao;

¨    At magiging laging masigasig sa pagsisikap na maisulong ang kaharian ng ating Tagapagligtas.

 

Nangangako pa rin ako…

¨    Na aking titingnan ang bawa’t isa ng may pagmamahal bilang aking mga kapatid;

¨    Na ipapanalangin ang bawa’t isa;

¨    Na tutulungan ang bawa’t isa sa panahon ng karamdaman at kasakunaan;

¨    Na magpapakita ng malasakit bilang Kristiyano sa aking damdamin at paggalang sa aking pangungusap sa iba;

¨    Na pag-iingatang makapagdulot ng katitisuran sa iba at hindi rin naman kara-karakang matitisod kundi laging handa sa pakikipagkasundo,

¨    At aalalahanin  ang mga alituntunin ng ating Tagapagligtas, na maisakatuparan ito agad at ng walang anumang pag-aatubili.

 

Nangangako pa rin ako…

¨    Na kung lilipat ako ng tirahan at hindi na makakaya pang makadalo o maabot ng Iglesiang ito, ay gagawin ko na makapagpaalam ng maayos sa ating Pastor at iglesia upang agad makaanib sa kauring iglesia doon, sa rekomendasyon ng ating Pastor, upang maipagpatuloy ko ang diwa ng kasunduang  ito at ng simulain ng Salita ng Diyos.

 

Kasihan nawa at tulungan ako ng Banal na Espiritu na buong pusong matupad ang kasunduang ito, sa Pangalan ng Panginoong JesuCristo, sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Amen.